Αρχική   Ταυτότητα   Μαθήματα   Δικαιολογητικά   Διδακτέα Ύλη   Links   Επικοινωνία
 
        Δικαιολογητικά
 
 

 

 

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι :

 

  • Αίτηση προς τη Λιμενική Αρχή (την συμπληρώνετε στο Κ.Λ. Βόλου).
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. (Εάν ο υποψήφιος δεν έχει άδεια οδηγού αυτοκινήτου πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου ή συμβεβλημένο με το Δημόσιο ή από Κρατικό Νοσοκομείο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής (την συμπληρώνετε στο Κ.Λ. Βόλου).
  • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του υποψήφιου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


 
  Βόλος,   Copyright © 2008. Χατζάκος Χ.Δημήτριος. All rights reserved.